• Finques Saca - Informació
 • c/ Valldoreix 60, baixos
 • 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • +34 936746715
 • Contacte Finques Saca
Cerca avançada

Serveis Immobiliaris

Lloguer

 

Vol saber els serveis de lloguer que li podem oferir?

Finques Saca Lloguer

Venda

 

Necessita assessorament en el procés de compravenda d'un immoble?

Finques Saca Venda

Administració del Lloguer

 

Busca un administrador de finques per gestionar les seves propietats?

Finques Saca Administració

Comunitats de Veïns

 

Coneix els serveis d'administració de comunitats de veïns que oferim?

Finques Saca Comunitats

 

1- Serveis de Lloguer

 

 • Estudi i visita prèvia a la finca: assessorament de la millor opció.

 • Busqueda i selecció de l'inquilí més idoni, amb els criteris de selecció de la propietat.

 • Avaluació, assessorament i taxació del preu de l’arrendament de la finca.

 • Publicitació de la seva finca per internet a través de diversos portals.

 • Publicitació de la seva finca per mitjans locals de gran difusió.

 • Publicitació de la seva finca amb rètols de tamany gran i codi QR personalitzat en els casos pertinents.

 • Redacció del contracte d’arrendament.

 • Gestió dels ingressos de les fiances a l’INCASOL, obligatòria per la propietat.

 • Gestió de pagaments de la finca: subministraments, impostos, quotes comunitat de propietaris.

 • Gestions davant les companyies subministradores d’aigua, electricitat i gas.

 • Gestió de cobrament de morosos i reclamació judicial.

 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica.

 • Gestió de l’assegurança més adient per a la seva finca.

 • Confecció de liquidacions mensuals al propietari.

 • Liquidació d’impostos derivats dels arrendaments.

 • Assessorament dels canvis legislatius.

 

 

2- Serveis de Venda

 

 • Estudi previ de la finca: comprovació registral de la titularitat i càrregues.

 • Publicitació de la seva finca amb rètols de tamany gran i codi QR personalitzat en els casos pertinents.

 • Valoració de la finca segons preu de mercat.

 • Seguiment personalitzat de la venda del seu immoble.

 • Formalització de contractes d’arres i contractes privats de compravenda.

 • Assistència davant la notaria a l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda.

 • Liquidació impostos derivats de la compravenda.

 • Negociació en el seu nom amb total discreció i reserva.

 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat.

 • Tramitació de certificats d’eficiència energètica.

 • Obtenció del certificat de la Comunitat de Propietaris per aportar al Notari.

 • Obtenció del certificat de l’I.B.I. davant l’Ajuntament per aportar al Notari.

 

 

3- Serveis Administració del Lloguer

 

 • Estudi previ de la finca, assessorant la millor opció.

 • Busquem i seleccionem l’inquilí més idoni, amb el vist-i-plau de la propietat.

 • Assessorament del preu de l’arrendament de la finca.

 • Publicitació de la seva finca per internet i amb rètols.

 • Redacció de contractes d’arrendament.

 • Gestió d’ingrés de fiances a l’INCASOL.

 • Gestió de pagaments de la finca: subministraments, impostos, quotes comunitat de propietaris.

 • Gestions davant les companyies subministradores d’aigua, electricitat i gas.

 • Gestió de cobrament de morosos i reclamació judicial.

 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica.

 • Gestió de l’assegurança més adient per a la seva finca.

 • Confecció de liquidacions mensuals al propietari.

 • Liquidació d’impostos derivats dels arrendaments.

 • Assessorament dels canvis legislatius. 

 

 

4- Serveis Comunitats de Veïns

 

 • Administració de Comunitats i Subcomunitats d'habitatges, de locals, d'oficines, de pàrquings i de naus industrials. 

 • Assistència a les juntes ordinàries i extraordinàries.

 • Confecció de l'estat de comptes i pressupost anual.

 • Convocar juntes, redacció d'actes i remissió a tots els propietaris.

 • Legalització llibre d'actes davant el Registre de la Propietat.

 • Liquidació d'impostos derivats de la Comunitat de Propietaris.

 • Gestió de cobrament quotes ordinàries i extraordinàries.

 • Pagaments dels subministraments i dels proveïdors.

 • Gestió de l'assegurança més idonia per a l'edifici.

 • Gestió dls sinistres a la Corredoria d'Assegurances i seguiment de la tramitació fins a la resolució.

 • Assessorament dels canvis legislatius.

 • Constitució de comunitats de propietaris.

 • Estudi i redacció d'estatuts.

c/ Valldoreix 60, baixos
08172
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • Finques Saca - Informació
 • c/ Valldoreix 60, baixos
 • 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • +34 936746715

© Finques Saca - Informació 2022

Avisos legals